Condicions Generals de Contractació buuks

A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes  a través del lloc web www.buuks.org , propietat de la mercantil Associacio de Suport a les Ampes i Centres Educatius amb G65870610, (en endavant “BUUKS”). L’acceptació d’aquest document comporta que l’usuari:

a) Ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.
b) Que es una persona amb capacitat suficient per a contractar.
c) Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions seran vàlides indefinidament i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.buuks.org .

BUUKS es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

IMPORTANT: Tots els usuaris del web, independentment de la seva condició de visitants o usuaris registrats, queden subjectes a l’Avís Legal. A més, tot client, abans de prestar el seu consentiment, declararà que ha llegit i coneix aquestes condicions, a les  que quedarà subjecte i n’acceptarà expressament els seus termes, a l’objecte de considerar formalitzada l’operació de compra.

1. COMPRA BUUKS

1.1. Productes per comprar

BUUKS ofereix compra/intercanvi llibres segona ma i nous, a través d’una plataforma web de comerç electrònic. Aquesta plataforma és l’únic suport a través del qual el client podrà adquirir aquests articles.

BUUKS especificarà les característiques dels productes a la venda,  tal com el venedor els hi hagi subministrat o els posi al mercat a disposició dels consumidors.

BUUKS informarà al client el preu de venda al públic de cada producte, expressat en euros (€), amb els impostos aplicables inclosos.

BUUKS es reserva el dret d’afegir i retirar qualsevol producte o servei de la botiga virtual, en qualsevol moment. A menys que es disposi d’una altra manera, els productes de nova incorporació quedaran subjectes a les disposicions de les condicions generals de contractació des d'aquell moment.  El client ha de tenir en compte que alguns dels productes suggerits tenen una oferta estacional i/o són de provisió molt limitada, motius pels quals existeix la possibilitat de que en el moment de tramitar una comanda, aquests no estiguin disponibles. En aquest supòsit, BUUKS així ho informarà al client, per tal de que en tingui coneixement.

IMPORTANT:  La venda d’alguns productes que s’ofereixen a través del web, només és permesa a majors de 18 anys. Per tant, aquesta és l’edat mínima exigible per donar-se d’alta com a client. En el moment de l’enregistrament, el client haurà de certificar expressament aquest fet.

1.2. Procediment de compra.

BUUKS posa a disposició del client el següent procediment de compra  seqüencial per tal de formalitzar l’operació:

1. El client podrà escollir el producte que desitgi. Si el client decideix continuar amb el procés, s’haurà de registrar com a client –en el supòsit de que encara no ho fos- facilitant totes les dades que li siguin requerides.  En aquest moment, haurà de declarar que ha llegit i que accepta la Política de Privadesa de BUUKS visible en qualsevol moment d’accés a la web i també especialment accessible a través del link corresponent. Un cop realitzat  correctament el registre, el client rebrà un missatge de benvinguda a l’adreça de correu electrònic facilitada, on caldrà que verifiqui el correu electrònic. Un cop verificat, se li confirmarà el nom d’usuari i la contrasenya, dades que seran del tot imprescindibles per accedir a l’espai d’usuaris registrats.

Si l’usuari ja consta com inscrit com a client a la base de dades de BUUKS, només caldrà que s’identifiqui mitjançant el seu correu electrònic i la contrasenya per continuar amb el procés de compra.

2. Un cop identificat com a usuari, el client és lliure d’ afegir o eliminar els productes que vulgui de la comanda. Pot consultar en qualsevol moment l’estat de la seva comanda, obtenint la informació dels productes escollits, el seu preu i del total acumulat d’intenció de compra.

3. Un cop el client vulgui confirmar la comanda, mitjançant l’opció corresponent, se li mostrarà un llistat amb tots els productes inclosos. També se li indicarà el preu unitari i el valor total de la comanda, sense incloure el transport.

A aquesta alçada del procés, el client encara podrà afegir o eliminar productes, a la seva lliure elecció.

Mitjançant un diagrama, el client estarà informat en tot moment en quin del passos del procediment de compra es troba.

4. En cas de que algun dels productes no estigui disponible, el client serà informat i es modificarà, si es el cas, la comanda i es passarà a la fase de pagament i enviament. El temps del procés entre la confirmació de la comanda i la preparació per el lliurament no serà major de 4 setmanes en comandes normals.

5. El client continuarà amb el procés de compra, informant si vol adquirir serveis complementaris i indicant l’adreça de lliurament dels productes que vol adquirir, que no té perquè coincidir amb el seu domicili habitual (i de facturació), facilitant totes les dades requerides a l’objecte de minimitzar possibles devolucions. A partir de la informació aportada pel client, BUUKS ja coneix en aquest moment del procés totes les variables que intervenen en el càlcul del preu del transport fins a destinació. Una vegada calculat, el sistema mostrarà l'import final a pagar (amb assegurança de transport bàsica inclosa). El cost del transport pot anar o no a càrrec del comprador en base a la promoció del moment.

Si el client decideix en aquest moment que la informació aportada és correcta i complerta, se li demanarà que formalitzi el pagament de l’operació mitjançant l’ús de la passarel·la de pagament que serà informat en el moment de finalitzar la compra i prèvia selecció de la modalitat. BUUKS  es reserva el dret de canviar la passarel·la i els sistemes de pagament en funció de les seves necessitats, en qualsevol moment i sense cap preavís.

6. En el procés d’aquests passos, el client rebrà per correu electrònic informació de l’evolució de la comanda i sempre podrà consultar l’evolució actualitzada de la comanda al seu compte.

1.3. Forma de pagament.

BUUKS funciona amb un sistema de saldo. En cas de que el saldo sigui insuficient per a cobrir els costos de la compra, caldrà afegir saldo realitzant un pagament. 

BUUKS només accepta el pagament amb targetes de crèdit (Visa i Mastercard) o PayPal.

El sistema de pagament de BUUKS, està adscrit a la passarel·la de pagaments del BBVA i PayPal. Les dades del client seran encriptades segons els protocols SSL (Secure Socket Layer), garantint d’aquesta manera la seguretat i confidencialitat de les mateixes.

1.4. Transport i lliurament.

BUUKS gestionarà els enviaments nacionals i internacionals a l’adreça d’enviament facilitada pel client durant el procés de compra. No es realitzarà cap enviament a apartats de correus de cap país del món. Les despeses de transport es calcularan en funció de l’adreça d’enviament facilitada.

BUUKS seleccionarà l’agència de transports que més li convingui en cada moment i per cada destí a l’objecte d’aconseguir un servei el més eficaç i fiable possible i expedirà la comanda dins les 72-168 hores (màxim) següents a completar la comanda (a excepció del cap de setmana o festius que ho farà el primer dia hàbil següent)i després de ser confirmat el pagament, sempre hi quan els productes estiguin disponibles i no hi hagi circumstàncies de força major que ho impedeixin. L'agència de transports seleccionada lliurarà la comanda dins el termini que tingui establert segons el destí i tipus de servei utilitzat. En tots els casos, una vegada lliurada la mercaderia al transportista, el sistema enviarà al client un correu electrònic amb un codi que li permetrà fer un seguiment de l’enviament a través del web del transportista. BUUKS  no es responsabilitzarà de les demores en el lliurament ocasionades exclusivament per causes imputables a l'agència de transports o a factors imprevisibles i incontrolables que no tingui el deure de suportar.

Per norma general, les agències de transport realitzen diversos intents de lliurament de la mercaderia. Si finalment aquesta resulta retornada i s'acrediten els diversos intents d'entrega, el client no tindrà cap dret a que li sigui reintegrat l'import del transport de la seva compra. En qualsevol cas, BUUKS  no gestionarà mai el reenviament de la mercaderia.

En els enviaments internacionals, les despeses d’enviament engloben el transport, l’assegurança bàsica i el despatx de duanes d’origen. No hi queden incloses en cap cas les despeses d’importació ni tampoc els altres impostos (aranzels) que es poguessin generar en la duana de destí.  Serà el destinatari qui es farà càrrec de totes aquestes despeses i impostos, tant si la  mercaderia és lliurada com si no, així com també la seva tramitació.

El client haurà de tenir una especial cura en tot allò que assenyali la normativa específica del país de destinació de l’enviament pel que fa a la importació dels articles adquirits. BUUKS  no accepta cap responsabilitat ni exerceix cap control sobre aquestes condicions normatives especifiques del país de destí.

BUUKS no serà responsable en cap cas de les demores que poguessin produir-se en el despatx duaner, ni si les autoritats locals decidissin confiscar total o parcialment el contingut inclòs en un enviament. No s’acceptarà cap tipus de reclamació per aquest concepte.

1.5. Desistiment i devolució d'una comanda.

En el cas que un o diversos productes arribessin deteriorats a conseqüència del transport, caldrà que el destinatari ho faci constar per escrit en l’albarà d'entrega que li lliurarà el transportista en el moment de rebre l’enviament, acompanyat de la seva signatura. Després, caldrà que ho comuniqui a BUUKS , per escrit, dins un termini màxim de 14 dies hàbils des de la data de recepció, explicant els fets amb detall. Cal que el destinatari conservi el/s producte/s deteriorat/s sense obrir, dins del seu envàs original, si es el cas, evitant qualsevol manipulació, alteració o ús. Un cop realitzades les gestions i comprovacions escaients, i dins d’un termini màxim de 14 dies des de la data de comunicació, BUUKS  reemborsarà els diners dels productes deteriorats mitjançant un abonament al saldo del usuari, que podrà gestionar-ne el reemborsament en qualsevol moment. Un cop realitzat el reemborsament dels diners, BUUKS es reserva el dret a reclamar els productes deteriorats (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Si els productes rebuts difereixen de la comanda original, caldrà que el client ho comuniqui per escrit a BUUKS, en un termini màxim de 14 dies hàbils des de la data de recepció. El destinatari haurà de guardar el/s producte/s objecte de reclamació sense obrir, dins del seu envàs original, si es el cas, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. Un cop fetes les gestions i comprovacions escaients, i dins d’un termini màxim de 14 dies des de la data de comunicació, BUUKS reemborsarà els diners dels productes erronis mitjançant un abonament al saldo del usuari, que podrà gestionar-ne el reemborsament en qualsevol moment. Un cop realitzat el reemborsament dels diners, BUUKS es reserva el dret a reclamar els productes erronis (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Si per alguna raó diferent de les anteriors, el client decideix retornar algun producte, disposarà de 14 dies hàbils des de la data de recepció de l’enviament. Caldrà que el client ho comuniqui prèviament a BUUKS , per escrit, dins el termini indicat.  El destinatari haurà de guardar el/s producte/s sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. El client haurà de retornar aquest/s producte/s en perfectes condicions, anant al seu càrrec tant les despeses del primer enviament com les de la devolució (que haurà de gestionar directament), així com també les despeses duaneres, si n’hi haguessin. Un cop rebut/s i fetes les comprovacions escaients, BUUKS reemborsarà el seu import mitjançant un abonament al saldo del usuari, que podrà gestionar-ne el reemborsament en qualsevol moment, dins el termini màxim de 14 dies des de la data de recepció del/s producte/s en les seves instal·lacions.

Les comandes cal que siguin retornades a la següent adreça:

BUUKS
C/ Ponent, 1
08503 Sant Bartomeu del Grau (Barcelona)
Espanya

Queda exclòs el dret de resolució (desistiment) en aquells casos en que per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible dur-la a terme, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis soferts o quan la mercaderia retornada al magatzem o el seu embalatge no estiguin complerts i/o en perfecte estat.

2. VENDA BUUKS

2.1. Productes per a vendre

BUUKS ofereix la recompra de llibres segona ma, a través d’una plataforma web de comerç electrònic. Aquesta plataforma és l’únic suport a través del qual el client podrà vendre aquests articles.

BUUKS especificarà les característiques dels productes a la venda,  tal com el venedor els hi hagi subministrat o els posi al mercat a disposició dels consumidors.

BUUKS informarà al client el preu de venda recomanable de cada producte, expressat en euros (€), amb els impostos aplicables inclosos.

BUUKS es reserva el dret d’afegir i retirar qualsevol producte o servei de la botiga virtual, en qualsevol moment. A menys que es disposi d’una altra manera, els productes de nova incorporació quedaran subjectes a les disposicions de les condicions generals de contractació des d'aquell moment.  El client ha de tenir en compte que alguns dels productes i preus suggerits tenen una oferta estacional.

IMPORTANT:  La recompra dels productes que s’ofereixen a través del web, només és permesa a majors de 18 anys. Per tant, aquesta és l’edat mínima exigible per donar-se d’alta com a usuari. En el moment de l’enregistrament, l’usuari haurà de certificar expressament aquest fet.

2.2. Procediment de venda.

BUUKS posa a disposició del client el següent procediment de venda  seqüencial per tal de formalitzar l’operació:

1. El client detallarà el producte que te per vendre. Si el client decideix continuar amb el procés, s’haurà de registrar com a client –en el supòsit de que encara no ho fos- facilitant totes les dades que li siguin requerides.  En aquest moment, haurà de declarar que ha llegit i que accepta la Política de Privadesa de BUUKS visible en qualsevol moment d’accés a la web i també especialment accessible a través del link corresponent. Un cop realitzat  correctament el registre, el client rebrà un missatge de benvinguda a l’adreça de correu electrònic facilitada, on caldrà que verifiqui el correu electrònic. Un cop verificat, se li confirmarà el nom d’usuari i la contrasenya, dades que seran del tot imprescindibles per accedir a l’espai d’usuaris registrats.

Si l’usuari ja consta com inscrit com a client a la base de dades de BUUKS, només caldrà que s’identifiqui mitjançant el seu correu electrònic i la contrasenya per continuar amb el procés de venda.

2. Un cop identificat com a usuari, el client és lliure d’afegir o eliminar els productes que vulgui vendre. Pot consultar en qualsevol moment l’estat de cada producte, obtenint la informació de l’estat de la venda, del seu preu i del total acumulat d’intenció de venda.

3. Un cop el client vulgui confirmar la venda, mitjançant l’opció corresponent, se li mostrarà un llistat amb tots els productes inclosos en la mateixa venda. També se li indicarà el preu unitari i el valor total de la venda, sense incloure el transport.

A aquesta alçada del procés, el client encara podrà afegir o eliminar productes, a la seva lliure elecció.

Mitjançant un diagrama, el client estarà informat en tot moment en quin del passos del procediment de venda es troba.

4. En cas de que algun dels productes no aparegui en llistat directament, el client podrà afegir-lo o enviar una foto per a que Buuks li afegieixi, si es el cas, a la llista de venda i es passarà a la fase d’estoc a l’espera de comprador. 

5. Un cop un dels productes de la llista hagi estat demanat per un altre usuari per a comprar, Buuks informarà al venedor de que ja te comprador i li facilitarà l’adreça de recollida, que no té perquè coincidir amb el seu domicili habitual (i de facturació), indicant totes les dades requerides a l’objecte de minimitzar possibles errades de recollida. El cost de la recollida serà imputat o no al venedor en base a la promoció del moment.

6. Si el venedor en dona l’autorització el/s producte/s seran recollits a l’adreça indicada.

7. Un cop arribin els productes a Buuks aquests seran revisats, abans de 14 dies, i es verificarà que el producte es correspongui amb el què l’usuari ha indicat al entrar el producte al sistema. Buuks es reserva el dret de modificar les dades del producte un cop revisat, la classificació i preu si aquests no son correctes o no compleixin amb els paràmetres establerts en cada classificació per buuks. Buuks no es fa responsable dels errors de les dades introduïdes pels usuaris al entrar el llistat de productes per a vendre, ja sigui voluntària o involuntàriament, a nivell dels detalls del producte, la seva classificació d’estat o el preu.

8. Un cop revisat i reclassificat, si es el cas, si el producte es enviat a un comprador, passats 14 dies de la recepció per part del comprador i si no hi ha cap objecció per part d’aquest, el producte serà abonat al saldo del venedor.

9. En el procés d’aquests passos, el client rebrà per correu electrònic informació de l’evolució de la venda i sempre podrà consultar l’evolució actualitzada d’aquesta al seu compte.

2.3. Transport i recollida.

BUUKS gestionarà les recollides nacionals i internacionals a l’adreça facilitada pel client durant el procés de venda. No es realitzarà cap recollida a apartats de correus de cap país del món. Les despeses de transport es calcularan en funció de l’adreça facilitada.

BUUKS seleccionarà l’agència de transports que més li convingui en cada moment i per cada destí a l’objecte d’aconseguir un servei el més eficaç i fiable possible i recollirà els productes dins les 72-168 hores (màxim) següents a notificar al venedor (a excepció del cap de setmana o festius que ho farà el primer dia hàbil següent). L'agència de transports seleccionada recollirà els productes dins el termini que tingui establert segons el destí i tipus de servei utilitzat. En tots els casos, una vegada notificat al usuari de la recollida, el sistema enviarà al client un correu electrònic amb un codi que li permetrà fer un seguiment de la recollida a través del web del transportista. BUUKS  no es responsabilitzarà de les demores en la recollida ocasionades exclusivament per causes imputables a l'agència de transports o a factors imprevisibles i incontrolables que no tingui el deure de suportar.

Per norma general, les agències de transport realitzen diversos intents de recollida de la mercaderia. Si finalment aquesta resulta no recollida i s'acrediten els diversos intents, el client no tindrà cap dret a que li sigui reintegrat l'import de la recollida i caldrà designar una nova recollida.

En els enviaments internacionals, les despeses de recollida engloben el transport, l’assegurança bàsica i el despatx de duanes d’origen. No hi queden incloses en cap cas les despeses d’importació ni tampoc els altres impostos (aranzels) que es poguessin generar en la duana.  Serà l’usuari qui es farà càrrec de totes aquestes despeses i impostos, tant si la  mercaderia és recollida com si no, així com també la seva tramitació.

El client haurà de tenir una especial cura en tot allò que assenyali la normativa específica del país de recollida pel que fa a la exportació dels articles adquirits. BUUKS  no accepta cap responsabilitat ni exerceix cap control sobre aquestes condicions normatives especifiques del país.

BUUKS no serà responsable en cap cas de les demores que poguessin produir-se en el despatx duaner, ni si les autoritats locals decidissin confiscar total o parcialment el contingut inclòs en un enviament. No s’acceptarà cap tipus de reclamació per aquest concepte.

Si el client decideix, per alguna raó, enviar ell mateix els productes a vendre a Buuks ho farà a l’adreça:

BUUKS
C/ Ponent, 1
08503 Sant Bartomeu del Grau (Barcelona)
Espanya

2.4. Forma de pagament.

BUUKS funciona amb un sistema de saldo. En cas de que el saldo sigui positiu i si el venedor vol recuperar-ne el valor, aquest haurà de sol·licitar activament la seva transferència per Paypal o transferència bancària.

El sistema de transferència de saldo positiu de BUUKS, es realitzarà només sota demanda del venedor i estarà subjecte al cost de les passarel·les de pagament. Les dades del client seran encriptades segons els protocols SSL (Secure Socket Layer), garantint d’aquesta manera la seguretat i confidencialitat de les mateixes.

3. RECLAMACIONS i RESOLUCIO DE LITIGIS

La Comissió Europea a través del Reglament (UE) 524/2013, facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. com vostè pot fer també les seves reclamacions a través d'aquesta plataforma.

Queda exclòs el dret de resolució (desistiment) en aquells casos en que per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible dur-la a terme, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis soferts o quan la mercaderia retornada al magatzem o el seu embalatge no estiguin complerts i/o en perfecte estat.

4. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES.

La confecció, aplicació i interpretació d'aquestes Condicions Generals de contractació per part de qualsevol òrgan arbitral o judicial queden subjectes a la normativa establerta en l’ordenament jurídic espanyol.

Les parts s’obliguen a intentar solucionar les controvèrsies que puguin sorgir davant un òrgan arbitral de la província de Barcelona que pugi emetre un laude vinculant.

Si l’assumpte pren la via judicial, per a la resolució de qualsevol controvèrsia entre el client i BUUKS,  les parts acorden sotmetre la resolució de la mateixa als jutjats i tribunals de la Província de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

En el tràfic internacional, les parts es sotmeten expressament a l’ordenament jurídic espanyol pel que fa a l’aplicació i interpretació d'aquestes Condicions Generals i als àrbitres i òrgans judicials espanyols de la ciutat de Barcelona com a fur per resoldre possibles litigis judicials.  Aquest fur queda establert sense perjudici de l’aplicació del Reglament 44/2001 CE i altres normes internacionals subscrites per l’Estat Espanyol en matèria de furs i lleis aplicables a consum en el comerç internacional.